Algemene voorwaarden Karibu Design

Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en dit bij uitsluiting van alle andere, de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Art. 2. De bestekken en prijsoffertes opgesteld door Karibu Design zijn niet-bindend en steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek/offerte wijzigingen zouden voordoen behoudt Karibu Design zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden of het bestek/de prijsofferte in te trekken.

Art. 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Karibu Design niet. Mogelijke vertraging in de levering geeft de koper geen recht op enige schadevergoeding lastens Karibu Design, noch op ontbinding van de overeenkomst ten laste van Karibu Design. Karibu Design verplicht er zich toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft Karibu Design hiervoor de nodige duiding aan de klant.

Art. 4. De koper dient de door Karibu Design opgestelde facturen schriftelijk en uitsluitend aangetekend te protesteren en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. De koper zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.

Art. 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

Art. 6. Al onze facturen zijn betaalbaar op vervaldatum, die standaard aangegeven staat in de factuur.

Art. 7. Bij gebreke aan contante betaling of betaling op de overeengekomen vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, vanaf de datum van de factuur of de vervaldatum, een intrest aangerekend van 1% per maand. Naast de verwijlintresten worden bij gebreke aan contante betaling of van de betaling op de overeengekomen vervaldag of ten laatste na de eerste herinnering, de factuurbedragen van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met 10%, dit ten titel van vooruit vastgestelde en overeengekomen schadevergoeding.

Art. 8. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 125,- en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen. Indien er bij wijze van voorschot zoals vernoemd in art. 16 reeds 30% betaald werd, zal dit dienen als schadevergoeding en eventueel verhoogd worden tot het vernoemde minimum van € 125,-.

Art. 9. Zolang de geleverde diensten niet integraal werden betaald door de koper, blijven zij eigendom van Karibu Design. Karibu Design zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid. De geleverde diensten worden pas volledig ter beschikking gesteld van de klant na ontvangst van de volledige betaling.

Art. 10. Het is de klant in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.

Art. 11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Art. 12. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art. 13. Karibu Design is niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. Karibu Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (bijvoorbeeld hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). Karibu Design behoudt zich aldus het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop. Karibu Design kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier.

Art. 14. Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 15. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Art. 16. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten, prestaties of producten ter waarde van meer dan 500 euro (excl. btw) dient één derde betaald te worden als voorschot van de prestatie of de dienst, één derde bij de eerste oplevering en de eindafrekening bij voltooiing. Karibu Design kan bovendien bij projecten t.w.v. minder dan 500 euro (excl. btw) een voorschot van 30% vragen voorafgaande aan de aanvang van dit project. Dit voorschot dient 21 kalenderdagen na ontvangst van de offerte of 1 werkdag voor de aangegeven startdatum van het project ten laatste betaald te zijn, anders vervalt de offerte. Karibu Design behoudt zich het recht om het project in kwestie pas te starten na betaling van het voorschot.

Art. 17. Bij niet-betaling conform de betalingsregeling vervat in art. 6 behoudt Karibu Design zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Art. 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art. 19. Alle content, grafisch materiaal of logo’s waarvan geen vermelding werd opgenomen in onze offerte (en dus niet door ons geproduceerd wordt) dient door de klant uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van de werken worden geleverd. Indien dit niet gebeurt zullen de gehele werken vertraging oplopen en zijn wij daardoor genoodzaakt een extra kost van 15% van het totale factuurbedrag aan te rekenen. In dergelijk geval garandeert de klant aan Karibu Design dat het geleverde grafische materiaal en gerelateerde documentatie geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De klant vrijwaart Karibu Design voor schade die voor Karibu Design het gevolg is van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden, op voorwaarde dat Karibu Design een beweerde inbreuk direct aan de klant meldt. In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het vorige lid bedoeld of naar het oordeel van de klant een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is de klant gerechtigd het geleverde grafische materiaal en bijhorende documentatie te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de website zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Als een inbreuk als in het vorige lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaan en uitvoerbaar is in het land waar Karibu Design is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de website, is Karibu Design gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Art. 20. Na afronding en betaling van een project is Karibu Design niet langer verplicht om aanpassingen door te voeren. De klant kan hiervoor evenwel steeds een nieuwe offerte aanvragen.

Art. 21. Karibu Design voorziet twee revisies per project, deze zijn steeds inbegrepen in de prijs. Indien meer aanpassingen gewenst worden, kan dit aan de standaard uurtarieven. De eventuele feedback/gevraagde aanpassingen dienen binnen de opgegeven termijn vermeld in het contract doorgegeven te worden. Bij gebrek aan feedback wordt de huidige fase van het project als goedgekeurd beschouwd. Laattijdige feedback kan eveneens nog uitgevoerd worden aan de standaard uurtarieven.

Art. 22. Gehoudenheid in hoofde van Karibu Design komt te vervallen indien een andere ontwikkelaar, de klant en/of andere partijen aan het project werkt/heeft gewerkt. Karibu Design zal tenslotte ter zake ook niet aangesproken kunnen worden door de koper indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de koper zelf uitgevoerd na voltooiing van het project door Karibu Design. De eventuele kosten die in hoofde van Karibu Design gepaard zijn gegaan met het opsporen van gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de koper zullen door Karibu Design verhaald worden op de koper.

Art. 23. De in de webshop aangekochte producten en/of diensten dienen enkel voor persoonlijk gebruik van de aankoper. Verspreiding en/of overname van de volledige producten of een deel van de inhoud is bijgevolg niet toegestaan. Het eigendomsrecht blijft steeds op Karibu Design.

Art. 24. Karibu Design is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of problemen die ontstaan bij het gebruiken van de in de webshop aangekochte documenten en/of producten.

Laatste update: 31 maart 2022.